Leasing w Polsce cz. 3

W przypadku leasingu środków trwałych dla małych i średnich firm, tryb uruchomień środków jest na tyle zrutynizowany, że sprowadza się do kilku godzin, a cała transakcja leasingowa od 3 do 5 dni. Dla firm sektora MSP, z natury rzeczy szybciej reagujących na sygnału rynkowe, leasing jako szybka forma finansowania jest dodatkowym orężem w walce konkurencyjnej.

Kolejnym atutem leasingu są uproszczone formalności. Zasadniczo firmy leasingowe, jako zainteresowane szybkim zawarciem transakcji i będące elastyczne w sferze formalnej, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klienta w zakresie minimalnych obciążeń dokumentowych. Pozwala to na szybkie uruchomienie leasingu i realizację przez firmę zamierzonych inwestycji np. zakupy środków trwałych koniecznych do zwiększenia produkcji i poszerzenia oferty sprzedaży czy inwestycje w specjalistyczne narzędzia konieczne do wykonywania działalności gospodarczej.

Aby zachować obiektywizm należy wymienić również podstawowe wady leasingu. Są nimi:
- brak tytułu własności do przedmiotu leasingu;
- ograniczony zakres przedmiotów leasingu;
- negatywne konsekwencje zerwania umowy leasingu; (m in. na skutek zalegania z opłatami leasingowymi, utraty przedmiotu leasingu lub chęci zaprzestania wykorzystywania przedmiotu leasingu. Niezależnie, która z wyżej wymienionych przyczyn zaistniała, leasingodawca wzywa leasingobiorcę do zapłacenia przyszłych rat leasingowych pomniejszonych o kwotę dyskonta.

Małe i średnie przedsiębiorstwa zazwyczaj nie dysponują dużymi kapitałami własnymi i aby rozwijać działalność, muszą finansować inwestycje z pożyczonych pieniędzy. Leasing jako jedna z form finansowania tego sektora zajmuje znaczącą pozycję a jego rola gospodarcza cały czas wzrasta. W ocenie przedsiębiorców sektora MSP, leasing jest drogi, gdyż przy długoterminowych umowach raty leasingowe są kilkakrotnie wyższe od rat kredytowych. Wstępne porównanie kosztów krótkoterminowego rocznego leasingu z kredytem bankowym wypada na korzyść leasingu, głównie z powodu odpisów podatkowych. Jeśli jednak wziąć pod uwagę koszty związane z dłuższym kontraktem, to użytkowanie własnego kupionego na kredyt obiektu okazuje się tańsze. Istotą firm leasingowych jest umożliwienie korzystania z rzeczy i osiągania dzięki temu przychodów w sposób najłatwiejszy, co nie oznacza sposobu najtańszego w dłuższej perspektywie.

W leasingu płaci się także za uproszczone procedury i brak zabezpieczeń. Małe i średnie firmy wybierają leasing jako źródło finansowania inwestycji głównie ze względu na korzyści podatkowe (m.in. koszty leasingu obniżają podatek dochodowy), korzystne warunki ekonomiczne, ograniczone formalności, szybkość i prostotę procedur oraz brak konieczności posiadania wysokiego zabezpieczenia. Leasing może mieć przewagę nad kredytem bankowym – zwłaszcza w przypadku małych firm - w kilku sytuacjach. Pierwsza to zbyt małe fundusze na inwestycje. Leasing rozwiązuje w firmie problem braku kapitału. Podobnie jest w sytuacji braku wolnych środków, które powinny być lokowane głównie w zakup surowców do produkcji. Leasing jest też jedynym sposobem finansowania inwestycji, jeśli majątek firmy jest zbyt mały, aby stanowić zabezpieczenie lub firma wykazuje straty wynikające ze znacznych już inwestycji.