Historia banku PKO BP

PKO BP (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski) - największy bank na rynku polskim, utworzony 8 lutego 1919 dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, jako Pocztowa Kasa Oszczędności. Jego pierwszym prezesem został mianowany Hubert Linde. Z czasem utworzono Centralę Banku w Warszawie oraz pierwsze oddziały lokalne - w Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Katowicach. Pierwszym celem PKO stało się wprowadzenie do obiegu polskiego złotego zamiast marki polskiej (jako pochodnej marki niemieckiej).

Od 1920 Bank posiada osobowość prawną, jako instytucja państwowa. Kolejny prezes, Henryk Gruber, obejmując swą funkcję w roku 1928, nie musiał już koncentrować się na zadaniach organizacyjnych, lecz na rozwoju działalności biznesowej. To za jego kadencji bardzo dynamicznie wzrosło zainteresowanie książeczkami oszczędnościowymi wśród dorosłych i Szkolnymi Kasami Oszczędnościowymi (SKO) wśród dzieci i młodzieży.

W roku 1928 liczba książeczek wynosiła 180 tysięcy, a już w roku 1939 - 3 miliony 400 tysięcy. Wysokość zgromadzonych wkładów (w roku 1938 sięgająca około 800 milionów złotych) plasowała PKO na pierwszym miejscu wśród polskich banków.

W roku 1938 suma bilansowa PKO wynosiła ponad 1.2 miliarda złotych (trzecia pozycja na rynku), a wypracowany zysk przekraczał 6 milionów złotych. Z kolei liczba zatrudnionych pracowników wynosiła około dwa tysiące osób. Po wybuchu wojny hitlerowskie władze okupacyjne planowały początkowo likwidację PKO. Zmieniły jednak zdanie, zadowalając się znacznym ograniczeniem uprawnień i działalności Banku. Część oddziałów zamknięto, inne znalazły się na terytorium ZSRR i III Rzeszy. Znacznie zredukowano zatrudnienie. Wojna przyniosła ogromne straty wśród pracowników oraz szkody materialne, wyceniane na 80 milionów przedwojennych złotych.

Dzięki ofiarności i nieustępliwości pracowników już w kwietniu 1945 roku Bank podjął dalszą działalność. Przede wszystkim zatroszczono się o odbudowę placówek, uruchomienie Centrali w zrujnowanej Warszawie oraz stworzenie materialnych podstaw, umożliwiających normalne funkcjonowanie instytucji. O ile jeszcze w roku 1946 Bank obsługiwał zaledwie 6 tysięcy książeczek oszczędnościowych, to trzy lata później - już 270 tysięcy. W tym czasie zatrudnienie wzrosło z jednego do trzech tysięcy osób.

W latach 1949-1950 Pocztowa Kasa Oszczędności została przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności. PKO przez wiele lat pełniła funkcję głównego banku oszczędnościowo-kredytowego dla ludności. Stale udoskonalano ofertę adresowaną do milionów Polaków, proponując różne formy oszczędzania, premiowane głównie deficytowymi wówczas dobrami trwałego użytku. Oferta znalazła spore grono odbiorców, bez konieczności stosowania agresywnych metod marketingu, na który obecnie stawiają banki i inne instytucje finansowe. W 1974 ofertę PKO wzbogacono o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych (zwany popularnie ROR), a piętnastotysięczna załoga banku wypracowała zysk w wysokości 1.9 miliarda złotych.

Od 1975 do 1987 PKO funkcjonował w strukturach Narodowego Banku Polskiego z zachowaniem swej tożsamości.

W 1987 stał się ponownie samodzielnym bankiem, zmieniając nazwę na Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy, i w szybko zmieniających się warunkach gospodarczych przystąpiła do świadczenia usług typowych dla uniwersalnego banku komercyjnego. W długiej historii Banku szczególny był rok 2000. Zmieniła się bowiem forma własności tejże instytucji, która do 12 kwietnia 2000 roku funkcjonowała jako bank państwowy, a po przekształceniu w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa kontynuowała działalność już jako Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w całej historii Banku był udany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jesienią 2004 roku z sukcesem przeprowadzona została oferta publicznej sprzedaży akcji PKO Banku Polskiego. Debiut giełdowy akcji Banku odbył się 10 listopada 2004 roku. W dniu debiutu wzrost kursu akcji Banku wyniósł. 19.51 procenta, jednocześnie został pobity rekord wielkości obrotów akcjami jednej spółki oraz całej giełdy. Uzyskanie przez PKO Bank Polski statusu spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie było nie tylko najważniejszym przedsięwzięciem w blisko dziewięćdziesięcioletniej historii Banku, ale też i w całej historii gospodarczej Polski. Prywatyzacja PKO Banku Polskiego okazała się sukcesem dla wszystkich, którzy zdecydowali się wziąć w niej udział. PKO BP SA jest właścicielem 25% akcji Banku Pocztowego.

2 stycznia 2007 roku funkcję doradcy ówczesnego po. prezesa Sławomira Skrzypka objął były premier Kazimierz Marcinkiewicz.