Program Sapard cz. 2

Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskichCelem programu jest zwiększenie liczby gospodarstw posiadających trwałe źródła dodatkowego dochodu osiągniętego z działalności pozarolniczej (np. turystyka). Oznacza to m.in. tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich, zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarCzytaj więcej...

Program Sapard cz. 1

Program SAPARD (z ang. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) został uruchomiony ze względu na duże braki w rozwoju gospodarczym na obszarach wiejskich na terenie wszystkich państw kandydujących. Ze środków SAPARD finansowane są ponadto inwestycje w rolnictwie i przemyśle spożywczym.Z programu SAPARD mogą korzystać Czytaj więcej...

Cele i kontrola w controllingu operacyjnym cz. 2

Rachunek kosztów zmiennychdostarcza informacji wymaganych do analizy progu rentowności. Służy on również danymi do optymalizacji programu sprzedaży, oceny opłacalności towarów itp. Stanowi również punkt wyjścia do rozwoju wielopoziomowych systemów rachunku kosztów i przychodów.Próg rentowności tzw. próg zrównania, w którym Czytaj więcej...

Cele i kontrola w controllingu operacyjnym cz. 1

Realizacja celów możliwa jest niezależnie od istnienia controllingu wprzedsiębiorstwie. Przykładowo, aby podwoić osiągany zysk w okresie 5 następnych lat ważna jest świadomość, że kontynuowanie dotychczasowych działań, przynoszących dotychczas pozytywne efekty, z pewnością spowoduje dalszy wzrost zysku, ale być może tylko o 30 % Czytaj więcej...

Prawne podstawy transakcji faktoringowej

Stosunek prawny faktoringu kreuje zarówno złożona umowa faktoringowa,jak i stosunki zobowiązaniowe wynikające z umowy podstawowej, a także zrelacji między faktorem a dłużnikiem. Jak już nadmieniono, faktoring w obecnej postaci jest efektem ewoluowania tego produktu wraz z rozwojem gospodarczym. W fazie pierwotnej faktoring wykazywał Czytaj więcej...

Bezrobocie w Polsce w XX i XXI wieku

W najnowszych dziejach Polski, tj. po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., wyodrębniają się trzy okresy historyczne, w których bezrobocie wróżnej postaci i skali, doświadczało społeczeństwo.Okres I – tolata II Rzeczpospolitej Polskiej (1918-1939) w których bezrobocie było stałym elementem rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Czytaj więcej...

Historia formowania się organów Unii Europejskiej

Rada Europy, która ma swoją siedzibę w Strasburgu, zajmuje się bardzoszerokim spektrum spraw politycznych, gospodarczych i społecznych dotyczących Europy. Zgodnie z art. 1 St. RE, celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jednomyślności między jej członkami dla ochrony i realizacji ideałów i zasad będących ich wspólnym Czytaj więcej...

Dotacje z budżetu państwa dla państwowych agencji i fundacji

Agencje powstają najczęściej w oparciu o przepisy prawa handlowego, co do pewnego stopnia utrudnia kontrolę przez władze publiczne wniesionych przez skarb państwa czy władze gminne udziałów. W związku z wieloma przypadkami nieprawidłowości działania agencji, co wykazały kontrole NIK konieczne jest wypracowanie sprawnych procedur Czytaj więcej...

Globalizacja a świat

 Globalizacja jest procesem, który ma swoje dobre jak i złe strony. Ma swoich zwolenników np. Francisa Fukujamę, który uważa ją za jedną z najbardziej postępowych sił we współczesnym świecie. Twierdzi, że globalizacja jest jedyną drogą, aby przekształcić państwa biedne w bogate i przeciwników np. Benjamin Barber (zwraca uwagCzytaj więcej...