Reklamy skierowane do dzieci

Reklama skierowana do dzieci i młodzieży stała się z czasem kolejną odrębną strategią marketingową. W wyniku przeprowadzonych badań nad tą grupą konsumentów dowiedziono, iż są oni nadspodziewanie bogatymi klientami i warto skierować na nich strumienie zabiegów marketingowych oraz tworzyć kampanie reklamowe z myślą o nich. Po raz pierwszy Czytaj więcej...

Humor w reklamie

Przeprowadzone na ogromną skalę badania D. A. Aakera i D. M. Staymana wskazują, że żartobliwy ton reklam to jeden z kilku podstawowych czynników stanowiących o ich powodzeniu. Innymi słowy klient lubi być rozśmieszany, gdyż jak dowodzą badania Indicatora aż 72% respondentów uznało, że w reklamie najbardziej uwagę ich absorbuje dowcip. Nie Czytaj więcej...

Historia banku PKO BP

PKO BP (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski) - największy bank na rynku polskim, utworzony 8 lutego 1919 dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, jako Pocztowa Kasa Oszczędności. Jego pierwszym prezesem został mianowany Hubert Linde. Z czasem utworzono Centralę Banku w Warszawie oraz pierwsze oddziały lokalne - w Krakowie, Lwowie, ŁCzytaj więcej...

Kobiety w polityce cz. 2

Znane Polki na scenie politycznejPolska może poszczycić się kobietami, które na scenie politycznej odgrywają ważną rolę, oraz kreują nasz wizerunek na arenie międzynarodowej. Przykładem może być Hanna Gronkiewicz-Waltz, oraz Danuta Hübner.Hanna Gronkiewicz-Waltz zajmuje się polityką, ekonomią, prawem. W latach 1992-2001 była prezesem NBP, Czytaj więcej...

Kobiety w polityce cz. 1

Według wciąż obowiązującego w Polsce stereotypu, miejsce w polityce zarezerwowane jest tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Mało jest kobiet na eksponowanych stanowiskach, przede wszystkim w partiach lub rządzie. Jeżeli kobiety, których jest 50% w społeczeństwie, nie widzą swoich przedstawicielek w polityce, rzadko widzą tam miejsce dla siebie. WCzytaj więcej...

Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi cz. 2

Kierownik musi zrozumieć, że jego rola w nowoczesnym przedsiębiorstwie jest całkowicie odmienna. Przestał on być pilnującym i kontrolerem, a stał się motywatorem i wspomagającym swój zespół. Zarządzanie jakie on wykonuje powinno stać się usługą dla pracowników uczestniczących w poszczególnych procesach przedsiębiorstwa. Dlatego właśCzytaj więcej...

Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi cz. 1

Wyniki badań wskazują, że naczelnym celem polskich przedsiębiorstw w dobie obecnej jest maksymalizacja zysku. Praktycznie wszyscy badani stawiali tę kategorię na pierwszym miejscu, a niektórzy, co prawda nieliczni, podawali iż osiągnięcie zysku jest jedynym ich celem. Moim zdaniem nie do końca można zaufać wynikom tych badań, albowiem Czytaj więcej...

Program Sapard cz. 2

Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskichCelem programu jest zwiększenie liczby gospodarstw posiadających trwałe źródła dodatkowego dochodu osiągniętego z działalności pozarolniczej (np. turystyka). Oznacza to m.in. tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców obszarów wiejskich, zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarCzytaj więcej...

Program Sapard cz. 1

Program SAPARD (z ang. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) został uruchomiony ze względu na duże braki w rozwoju gospodarczym na obszarach wiejskich na terenie wszystkich państw kandydujących. Ze środków SAPARD finansowane są ponadto inwestycje w rolnictwie i przemyśle spożywczym.Z programu SAPARD mogą korzystać Czytaj więcej...

Cele i kontrola w controllingu operacyjnym cz. 2

Rachunek kosztów zmiennychdostarcza informacji wymaganych do analizy progu rentowności. Służy on również danymi do optymalizacji programu sprzedaży, oceny opłacalności towarów itp. Stanowi również punkt wyjścia do rozwoju wielopoziomowych systemów rachunku kosztów i przychodów.Próg rentowności tzw. próg zrównania, w którym Czytaj więcej...

Cele i kontrola w controllingu operacyjnym cz. 1

Realizacja celów możliwa jest niezależnie od istnienia controllingu wprzedsiębiorstwie. Przykładowo, aby podwoić osiągany zysk w okresie 5 następnych lat ważna jest świadomość, że kontynuowanie dotychczasowych działań, przynoszących dotychczas pozytywne efekty, z pewnością spowoduje dalszy wzrost zysku, ale być może tylko o 30 % Czytaj więcej...

Prawne podstawy transakcji faktoringowej

Stosunek prawny faktoringu kreuje zarówno złożona umowa faktoringowa,jak i stosunki zobowiązaniowe wynikające z umowy podstawowej, a także zrelacji między faktorem a dłużnikiem. Jak już nadmieniono, faktoring w obecnej postaci jest efektem ewoluowania tego produktu wraz z rozwojem gospodarczym. W fazie pierwotnej faktoring wykazywał Czytaj więcej...

Bezrobocie w Polsce w XX i XXI wieku

W najnowszych dziejach Polski, tj. po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., wyodrębniają się trzy okresy historyczne, w których bezrobocie wróżnej postaci i skali, doświadczało społeczeństwo.Okres I – tolata II Rzeczpospolitej Polskiej (1918-1939) w których bezrobocie było stałym elementem rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Czytaj więcej...

Historia formowania się organów Unii Europejskiej

Rada Europy, która ma swoją siedzibę w Strasburgu, zajmuje się bardzoszerokim spektrum spraw politycznych, gospodarczych i społecznych dotyczących Europy. Zgodnie z art. 1 St. RE, celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jednomyślności między jej członkami dla ochrony i realizacji ideałów i zasad będących ich wspólnym Czytaj więcej...